Nie jesteś w Polsce?
Wybierz inny kraj, aby zobaczyć treści specyficzne dla Twojego regionu.
Edit Content
Szukaj
Pomoc z nową licencją?
Zadzwoń +48 534 903 990
Wsparcie dla aktywnych klientów
Zadzwoń +48 534 903 990

Niezależny Podmiot Zarządzający

Określenie zakresu działalności

1) Rodzaje utworów lub przedmiotów praw pokrewnych: filmy, programy telewizyjne, programy audiowizualne, koncerty, seriale.

2) Pola eksploatacji: publiczne odtwarzanie (w tym wyświetlanie) utworów audiowizualnych, w tym za pomocą nośników wprowadzonych do obrotu.

3) Kategorie uprawnionych: producenci audiowizualni, dystrybutorzy.

4) Terytorium: Polska.

Informacje Dla Klientów

Licencje na dany okres i na dane terytorium – Parasol Licencyjny                                  

Formularz Zgłoszeniowy    Umowa Licencyjna     Standardowe Stawki opłat licencyjnych

Zniżki ustalane są indywidualnie z licencjobiorcami w zależności od liczby lokalizacji i zakresu licencji, w maksymalnym wymiarze 5%.

Jednorazowe Licencje Na Tytuł           

Formularz Zgłoszeniowy    Umowa Licencyjna     Standardowe Stawki opłat licencyjnych

Zniżki ustalane są indywidualnie z licencjobiorcami w zależności od liczby pokazów i osób uczestniczących w pokazie, w maksymalnym wymiarze 5%.

Informacje Dla Posiadaczy Praw

Zasady zawierania i wypowiadania z uprawnionymi umów o zarządzanie ich prawami

1) Uprawniony udziela MPLC wyłącznych praw do prezentacji publicznej/udostępniania publiczności niezbędnych do licencjonowania w trybie ramowym oraz w trybie “tytuł po tytule” filmów, programów telewizyjnych i innych programów audiowizualnych przeznaczonych do osobistego i prywatnego użytku.

2) Wypowiedzenie umowy przez uprawnionego jest możliwe z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec danego roku kalendarzowego.

Zasady podziału przychodów z praw między uprawnionych oraz dokonywania potrąceń od tych przychodów

1) Uprawniony otrzymuje przynależny mu udział w opłatach licencyjnych pobieranych od każdego elementu repertuaru, w którym uprawniony uczestniczy na każdym obszarze i rynku (według udziału w rynku), który podzielony jest na pulę opłat licencyjnych z Wpływów Kinowych i Wpływów Telewizyjnych i Innych.

2) Wpływy Kinowe określają względny udział w rynku na podstawie przychodów z kas kinowych, zgodnie z danymi z publicznie dostępnych źródeł. Wpływy Kinowe uwzględniają dane z okresu do 10 lat włącznie: sześćdziesiąt procent (60%) wagi opiera się na względnym udziale każdego licencjodawcy w przychodach z działalności kinowej za bezpośrednio poprzedzający rok kalendarzowy, wykorzystując dane uzyskane z uznanej w branży firmy badawczej; dwadzieścia procent (20%) jest liczone na podstawie dwóch lat kalendarzowych poprzedzających rok bezpośrednio poprzedni, a pozostałe dwadzieścia procent (20%) liczone jest na podstawie poprzednich siedmiu (7) lat.

3) W skład Wpływów Telewizyjnych i Innych wchodzą wszystkie pozostałe repertuary, w tym seriale telewizyjne i filmy fabularne dla uprawnionych, którzy nie uczestniczą w Wpływach Kinowych. Wpływy Telewizyjne i Inne określają względny udział w rynku na podstawie wybranych danych z oglądalności minutowej. Względny udział w rynku każdego licencjodawcy opiera się na jego udziale w rynku w odniesieniu do danych z oglądalności minutowej za bezpośrednio poprzedzający rok kalendarzowy, z wykorzystaniem danych uznanej w branży firmy badawczej.

4) MPLC może wypłacać minimalne tantiemy małym, niezależnym uprawnionym z tytułu praw autorskich, którzy nie wykazują znaczących danych. Wskazane minimalne tantiemy są w ujęciu całościowym ograniczone do wysokości nie większej niż pięć procent (5%) całkowitych tantiem, a rzeczywista kwota tych płatności zmniejszy kwotę opłat obliczonych w Wpływach. Określenie względnego udziału w rynku niezależnych uprawnionych jest dokonywana na podstawie uzasadnionej oceny MPLC.

5) MPLC wypłaca uprawnionemu określone procentowo tantiemy z tytułu pobranych opłat licencyjnych wskazanych w odrębnych umowach zawartych z każdym uprawnionym. Tantiemy nie zawierają podatków pobieranych u źródła, podatku od wartości dodanej, podatku od towarów i usług, akcyzy lub podobnych podatków.

6) Uprawnieni mają możliwość otrzymania płatności w kraju i w walucie, w której została pobrana opłata licencyjna; jeśli licencjobiorca zdecyduje się na otrzymanie płatności w innym kraju, MPLC potrąca dziesięć procent (10%) opłaty w przypadku przeliczenia waluty w związku z pokryciem kosztów i ryzyka związanego z przewalutowaniem. Płatności dokonywane w innych krajach w tej samej walucie (np. Strefa euro) nie pociągają za sobą takiej opłaty. Nie ma żadnych innych potrąceń.

7) Płatności tantiem dokonywane są w trybie kwartalnym. Tantiemy wysyłane będą nie później niż sześćdziesiąt (60) dni po zakończeniu kwartału, w którym pobierane są opłaty licencyjne oraz w ciągu dziewięćdziesięciu (90) dni, jeśli płatność dokonywana jest w dolarach amerykańskich (USD). O ile wymagane jest otrzymanie przez MPLC faktury, płatność dokonywana jest po otrzymaniu faktury.

Tytuł prawny do zarządzania prawami, których ma dotyczyć umowa

W związku z bardzo szerokim repertuarem zarządzanym przez MPLC prosimy o kliknięcie w link: Lista Producentów w celu zapoznania się ze spisem producentów reprezentowanych przez MPLC.