Nie jesteś w Polsce?
Wybierz inny kraj, aby zobaczyć treści specyficzne dla Twojego regionu.

Szkoły

Parasol Licencyjny® dla Szkół

Dowiedz się, dlaczego potrzebujesz licencji i dołącz do szkół, które już ją zakupiły.

Szkoły coraz częściej, zamiast kosztownego wyjścia do kina, organizują pokazy filmowe na swoim terenie. Coraz większą popularnością cieszą się też wieczory filmowe i nocne maratony filmowe – w ten sposób uczniowie mogą nie tylko uczestniczyć w kulturze, ale również w atrakcyjny sposób spędzić czas wolny i zintegrować się. Uczniowie oglądają także filmy podczas zastępstw oraz w świetlicach i w bibliotekach. W wielu placówkach odtwarzanie filmów odbywa się także dla osób z zewnątrz np. w ramach akcji „zima i lato w mieście” czy dni otwartych. Odtworzenia o takim charakterze nie mieszczą się w kategorii dozwolonego użytku określonego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1231, .- zwanej dalej Ustawą). Brak rozwiązań licencyjnych w takim przypadku wiąże się z ryzykiem naruszeń praw autorskich.

MPLC jako jedyna firma w Polsce oferuje Parasol Licencyjny®, proste rozwiązanie gwarantujące legalne wyświetlanie filmów nie objętych wyjątkiem edukacyjnym. Dzięki niemu, w ramach jednorazowej opłaty szkoła otrzymuje możliwość korzystania z tysięcy tytułów zagranicznych producentów filmowych i telewizyjnych, w tym największych hollywoodzkich wytwórni i producentów niezależnych. Licencja obowiązuje przez rok, nie ma limitu pokazów ani konieczności raportowania dat i tytułów. 

Więcej informacji na temat Parasola Licencyjnego® MPLC znajdziesz pod zakładką Parasol Licencyjny® lub kliknij aplikuj teraz!

O MPLC

Jesteśmy korporacją o ponad 30-stoletniej tradycji, działającą na 5 kontynentach w ponad 40 krajach. Zajmujemy się udzielaniem licencji na terytorium Polski na publiczne odtwarzanie filmów i innych utworów audiowizualnych, odbywających się poza tradycyjną dystrybucją kinową. Jesteśmy wpisani do rejestru Niezależnych Podmiotów Zarządzających prowadzonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z pełnym zaangażowaniem działamy na rzecz respektowania praw autorskich i walki z piractwem. Organizujemy kampanie informacyjne prewencyjne, mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie naruszeniom praw majątkowych producentów filmowych. 

Jednak tym, co nas wyróżnia jest fakt, że jako jedyni na rynku oferujemy swoim klientom Parasol Licencyjny® – uniwersalną licencję, z której dziś korzysta już ponad 600 000 instytucji państwowych/samorządowych (w tym placówek oświatowych) organizacji pożytku publicznego oraz firm ikorporacji na całym świecie. Dzięki parasolowi, w ramach jednorazowej opłaty, można korzystać z tysięcy tytułów zagranicznych producentów filmowych i telewizyjnych, zarówno tych największych hollywoodzkich wytwórni jak i producentów niezależnych. Licencja obowiązuje przez rok, nie ma limitu pokazów ani konieczności raportowania dat i tytułów. 

Więcej informacji na temat Parasola Licencyjnego® MPLC znajdziesz tutaj.

Parasol Licencyjny® jest uniwersalną, zbiorczą licencją, obejmującą repertuar prawie 1000 producentów filmowych, telewizyjnych i dystrybutorów, w tym największe hollywoodzkie studia i wytwórnie niezależne. Licencjobiorca otrzymuje dostęp do katalogu setek tysięcy tytułów i możliwość ich publicznego wyświetlania przez cały rok. W ramach Parasola Licencyjnego® można korzystać z każdego legalnego źródła. 

Jest wiele możliwości na wykorzystanie utworów audiowizualnych w ramach działalności szkół, które wykraczają poza wyjątek edukacyjny. Filmy w ramach Parasola Licencyjnego® mogą być legalnie wykorzystywane:

  • Podczas maratonów i nocy filmowych
  • W bibliotekach i świetlicach
  • Podczas zastępstw
  • Zamiast wyjść do kina  
  • W ramach akcji “zima i lato w mieście”
  • Podczas dni otwartych
  • Podczas wydarzeń organizowanych przez rady rodziców
  • W ramach integracji nauczycieli

Aby zacząć cieszyć się z korzyści, związanych z posiadaniem Parasola Licencyjnego® wystarczy minimum formalności. Procedura jest prosta:

Wypełnij formularz zgłoszeniowy oraz przeczytaj i zaakceptuj warunki umowy licencyjnej. W ciągu tygodnia otrzymasz certyfikat licencyjny i fakturę. I gotowe!

Zalety Parasola 

Tysiące tytułów w ofercie – największy wybór bajek, filmów 2D i 3D, seriali, koncertów.

Bardzo niski koszt – jednorazowa opłata roczna dostosowana do liczby uczniów w szkole.

Brak wymagań sprzętowych – wystarczy telewizor, laptop lub odtwarzacz DVD.

Prostota działania – do pokazu może być dowolny nośnik z każdego legalnego źródła.

Minimum formalności – jedna roczna umowa, brak konieczności raportowania tytułów i dat poszczególnych pokazów.

Uwagi

– Licencja nie umożliwia pobierania opłat za bilety i powszechnej reklamy pokazów z wykorzystaniem tytułów filmów, nazw postaci i producentów.

 Do licencji NIE DOŁĄCZAMY nośników ani sprzętu do odtwarzania. 

Alternatywą licencja komercyjna

Jeśli zależy Ci na pokazie wybranego tytułu, który można reklamować lub pobierać opłaty za wstęp, możesz skorzystać z naszej oferty na licencję komercyjną.

Jednorazowa licencja na tytuł obejmuje:

– Jednorazowe wyświetlenie na konkretne tytuły w danym miejscu i czasie

– Możliwość pobierania opłat za bilety

– Reklamowanie pokazów z wykorzystaniem tytułów filmów

– Filmy starsze niż 5 lat

Do pokazów mogą być wykorzystane nośniki video dostępne na rynku, takie jak płyty DVD i Blu-Ray, jak również inne legalne źródła np. serwisy VOD (Video On Demand) w internecie. W celu sprawdzenia konkretnego tytułu skontaktuj się z nami telefonicznie (+48 22 314 69 97, +48 535 511 122) lub mailowo (info@mplc.pl). Nasz zespół z przyjemnością pomoże w wyborze odpowiedniego repertuaru. Jeżeli nie będziemy mogli sami udzielić licencji, postaramy się skierować do właściwego podmiotu na polskim rynku.

Filmy dostępne w sklepach i wypożyczalniach (również w internecie) są przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego (domowego). Ta sama zasada obowiązuje w przypadku programów telewizji kablowej i satelitarnej. Publiczny pokaz (wyświetlenie/ odtworzenie) filmu lub innego utworu audiowizualnego wymaga wykupienia stosownej licencji stanowiącej zezwolenie właściciela praw do na jego wykorzystanie na tym polu eksploatacji. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1191 z późn.zm. – zwana dalej Ustawą) stanowi o zasadach użytkowania utworów na polach eksploatacji jakimi są publiczne odtworzenia i wyświetlenia (publiczne pokazy). Nieprzestrzeganie prawa autorskiego pociąga za sobą surowe kary.

Czym są utwory audiowizualne?

Utwór audiowizualny (np. film lub program telewizyjny) to przede wszystkim utwór chroniony prawem.

Zgodnie z art. 1 Ustawy przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Według art. 6 Ustawy utworem opublikowanym jest utwór, który za zezwoleniem twórcy (legalnie) został zwielokrotniony i którego egzemplarze zostały udostępnione publicznie.

Co to jest publiczny pokaz (publiczne odtworzenie / wyświetlenie) filmu lub innego utworu audiowizualnego?

Publiczne odtworzenie utworu (programu lub filmu) to każdy pokaz utworu odbywający się poza domem, dla osób pozostających w innych relacjach niż rodzinne. 

Kto w przypadku publicznego odtwarzania utworów audiowizualnych udziela licencji?

Autorskie prawa majątkowe przysługują twórcy utworu. Według art. 17 Ustawy twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. W przypadku utworów audiowizualnych autorskie prawa majątkowe przysługują ich producentom.

W okresie od premiery kinowej filmu do momentu wydania go na płytach DVD i Blu-Ray licencji na publiczny pokaz z kopii filmowej może udzielić producent lub kinowy dystrybutor. Od momentu wydania filmu na nośnikach video licencję na publiczne pokazy z tych nośników można również uzyskać od dystrybutora Home Video (pod warunkiem, że posiada stosowne prawa) lub od MPLC.

MPLC reprezentuje ponad 950 producentów filmowych i telewizyjnych. Żadna inna organizacja nie jest uprawniona do występowania w imieniu tych producentów w zakresie licencjonowania publicznego odtwarzania. Opłaty pobierane przez ZAiKS nie stanowią wynagrodzenia dla producenta i ich uiszczanie nie stanowi o legalności publicznej eksploatacji filmu (o czym szerzej poniżej).

Dodatkowe wynagrodzenie dla współtwórców i artystów wykonawców

Zgodnie z art. 70 Ustawy współtwórcom utworu audiowizualnego oraz artystom wykonawcom przysługuje prawo dodatkowego wynagrodzenia z tytułu jego eksploatacji na różnych polach, w tym z tytułu jego publicznego odtwarzania. Ten sam artykuł w ust. 3 wskazuje, że stosowne wynagrodzenie wypłacane jest za pośrednictwem właściwej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi. Taką instytucją jest na przykład ZAIKS.

Uwaga! Opłaty pobierane przez ZAiKS nie stanowią wynagrodzenia dla producenta i ich opłacenie nie upoważnia do legalnego publicznego odtwarzania utworów! Należy pamiętać, że z reguły to wyłącznie producent jest uprawniony do tego, aby zezwalać na korzystanie z utworu audiowizualnego jako takiego i jemu należne jest wynagrodzenie za udzielenie takiej zgody.

Jakie są konsekwencje nielegalnego publicznego odtwarzania filmów i innych utworów audiowizualnych?

Jeśli eksploatacja filmu odbywa się bez zgody producenta, czyli bez licencji, dochodzi do naruszenia autorskich praw majątkowych, co skutkuje możliwością skierowania wobec naruszyciela roszczeń cywilnoprawnych przewidzianych Ustawą. Naruszenie autorskich praw majątkowych jest ponadto zagrożone sankcjami karnymi.

Art. 116 Ustawy stanowi, że umyślne korzystanie z utworu bez uprawnienia lub wbrew jego warunkom podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub karze pozbawienia wolności do lat 2. Karze pozbawienia wolności do lat 3 podlega ten, którego działalność miała na celu osiągnięcie korzyści majątkowej. Jeszcze większe zagrożenie ustalono dla osób, które z naruszeń praw autorskich uczyniły sobie stałe źródło dochodu oraz osób, które organizują lub kierują działalnością polegającą na naruszaniu praw autorskich (kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 5 lat). Nawet nieumyślne naruszenie praw autorskich może skutkować odpowiedzialnością karną.

Prawo przewiduje również odpowiedzialność podmiotów zbiorowych (osób prawnych i innych jednostek) za czyny zabronione pod groźbą kary, w tym za naruszenie praw autorskich. Podmioty takie mogą być pociągnięte do odpowiedzialności za czyny sprzeczne z prawem popełnione przez osoby fizyczne działające w imieniu lub w interesie tego podmiotu, jeżeli takie zachowanie osoby fizycznej mogło przynieść podmiotowi zbiorowemu korzyść, choćby niemajątkową.

Sąd może orzec wobec podmiotu zbiorowego: karę pieniężną w wysokości 1 000 do 5 000 000 PLN (maksymalnie 3% przychodu osiągniętego w danym roku obrotowym), zakaz korzystania z dotacji, subwencji lub innych form wsparcia finansowego środkami publicznymi, podanie wyroku do publicznej wiadomości.

Orzeczenie kary przewidzianej w przepisach dotyczących odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary nie wyłącza odpowiedzialności cywilnej (odszkodowawczej).

Również osoba, która tylko wynajmuje pomieszczenie i/lub pojazd, w którym odbywają się pokazy filmowe może zostać pociągnięta do odpowiedzialności.

W art. 121 w przypadku skazania za czyn określony m. in. w art. 116 Ustawy, sąd orzeka przypadek przedmiotów pochodzących z przestępstwa, chociażby nie były własnością sprawcy. Sąd może również orzec przepadek przedmiotów służących do popełnienia przestępstwa, chociażby nie były własnością sprawcy.

Podmiot, którego prawa zostały naruszone, zgodnie z art. 79 Ustawy, może żądać od osoby/podmiotu, która naruszyła autorskie prawa majątkowe między innymi: zaniechania naruszania, usunięcia skutków naruszania, wydania uzyskanych korzyści, naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych lub poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione – trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu. Roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich pokrzywdzony może dochodzić w postępowaniu karnym, ale może też wystąpić na drogę cywilną.

Q: Organizujemy w szkole Wieczory Filmowe np. z okazji Halloween czy Walentynek. Czy możemy jako szkoła skorzystać z tzw. Wyjątku Edukacyjnego?

A: Nie. Szkoła również potrzebuje w tego typu przypadkach licencji. Tzw. Wyjątek Edukacyjny czyli Art. 27 Ustawy umożliwia szkołom korzystanie z rozpowszechnionych utworów chronionych prawami autorskimi i pokrewnymi  wyłącznie w celach dydaktycznych. Cele te należy ujmować ściśle. Wynikają one z podstawy programowej określonej przez Ministra Edukacji Narodowej oraz przyjętych w danej placówce programów nauczania zatwierdzonych przez dyrektora szkoły (dyrektor dokonuje zatwierdzenia przy zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej). A więc jeżeli cele edukacyjne miałyby być realizowane poprzez odtwarzanie filmów, wówczas element ten (jako sposób osiągania celów kształcenia) powinien zostać wskazany i uwzględniony w programie nauczania zatwierdzonym przez dyrektora szkoły.

Wszelkie przypadki odtwarzania filmów nie realizowane w ściśle ujmowanych celach dydaktycznych wynikających z programu nauczania, a tym bardziej odtwarzanie filmów dla rozrywki w czasie wolnym w świetlicach i bibliotekach lub w ramach integracji uczniów, na przykład podczas nocnych maratonów filmowych, odbywać się powinno wyłącznie po uzyskaniu zgody podmiotu praw autorskich w formie stosownej umowy licencyjnej. Przepis art. 27 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych dotyczący dozwolonego użytku nie będzie miał tu zastosowania. 

 Q: Na świetlicy korzystamy z telewizji kablowej/satelitarnej. Czy potrzebujemy licencji na publiczne odtwarzanie?

A: Tak. Regulaminy świadczenia usług dostawców telewizji kablowej i umowy abonenckie, uprawniają abonentów do korzystania z usług telewizji kablowej wyłącznie na użytek własny oraz w lokalu, który ze względu na swój charakter nie jest dostępny dla większej – nieograniczonej czy ograniczonej – grupy osób. Publiczne odtwarzanie programów telewizji kablowej w miejscu publicznym wykracza poza tak zdefiniowany “użytek własny”, a zatem może naruszać postanowienia tych umów/regulaminów. Publiczne odtwarzanie filmów nadawanych w telewizji bez licencji stanowi również naruszenie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, chyba że odtwarzający udowodni, że może prowadzić taką działalność zgodnie z prawem. 

Q: Planujemy zorganizować bezpłatne pokazy filmowe w ramach festynu szkolnego. Czy potrzebujmy licencji, jeżeli nie będziemy pobierać opłat za bilety?

A: Tak. Licencja jest wymagana dla wszystkich pokazów publicznych bez względu na to czy pobiera się opłaty za bilety czy nie.

Q: Zakupiliśmy film z legalnego źródła, czy wciąż potrzebujemy licencji żeby wyświetlać je publicznie?

A: Nośniki video takie jak DVD, Blu-Ray, kasety VHS czy serwisy VOD są przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego (informują o tym ostrzeżenia na oryginalnych opakowaniach i te pojawiające się przed nagraniami). Nawet pojedyncze wyświetlenie filmu w bibliotece lub wszędzie indziej poza domem jest w polskim prawie zakwalifikowane jako pokaz publiczny i wymaga odpowiedniej licencji.

Q: Czy licencja może objąć kilka szkół w jednej gminie?

A: Parasol Licencyjny jest udzielany na konkretną lokalizację. Jeśli chcą Państwo zaopatrzyć się w licencję dla kilku szkół prosimy o bezpośredni kontakt (tel. 22 256 59 00 lub pod adresem mailowym info@mplc.pl)

Q: Czy w ramach licencji możemy wyświetlać filmy dla osób spoza naszej szkoły?

A: Tak, dzięki Parasolowi Licencyjnemu mogą Państwo organizować wydarzenia zarówno dla uczniów jak i dla osób z zewnątrz.

Q: Jaką mam pewność, że firma MPLC jest uprawniona do wydawania licencji na publiczne wyświetlanie filmów w imieniu producentów filmowych.

A: Wzór umowy licencyjnej zawiera standardowe oświadczenie MPLC o posiadaniu prawa do udzielania licencji na mocy zawartych umów i zgodnie z Ustawą. Pełna lista producentów reprezentowanych przez MPLC stanowi załącznik do umowy. Na życzenie klienta udostępniamy listy uwierzytelniające od kluczowych studiów filmowych.

MPLC jest Niezależnym Podmiotem Zarządzającym znajdującym się w rejestrze takich podmiotów prowadzonym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Q: Czym jest Niezależny Podmiot Zarządzający?

A: Niezależny Podmiot Zarządzający, podobnie jak Organizacja Zbiorowego Zarządzania, jest uprawniona do zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi na rzecz więcej niż jednego podmiotu uprawnionego. Różnica tkwi w tym, że Niezależny Podmiot Zarządzający może prowadzić działalność gospodarczą, której głównym przedmiotem jest zarządzanie prawami na rzecz uprawnionych na podstawie udzielonego przez nich dowolnego tytułu prawnego (pełnomocnictwa, umowy agencyjnej, licencji itp.), a zamiast zezwolenia musi być wpisany do rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W rejestrze znajdują się szczegółowe informacje dotyczące naszej działalności w tym: kategorie uprawnionych, których reprezentujemy (producenci audiowizualni, dystrybutorzy), pola eksploatacji utworów przez nas licencjonowane (publiczne odtwarzanie utworów audiowizualnych, w tym za pomocą nośników wprowadzonych do obrotu) oraz rodzaje utworów lub przedmiotów praw pokrewnych (filmy, seriale, programy telewizyjne, programy audiowizualne, koncerty) i oczywiście terytorium (Polska). 

QIle Kosztuje Licencja MPLC?

A: Opłata licencyjna jest uzależniona od liczny uczniów w szkole. Cennik dla szkół jest dołączony do Formularza Zgłoszeniowego, który znajdziesz tutaj.

Q: Czy wraz z licencją dostarczacie również film?

A: Nie. Zajmujemy się wyłącznie udzielaniem licencji, co oznacza, że organizatorzy pokazów muszą zaopatrzyć się w sprzęt do odtwarzania i nośniki z filmami we własnym zakresie.

Kampania edukacyjna Legalnej Kultury:

https://www.legalnakultura.pl/pl/prawo-w-kulturze/zapytaj-prawnika/licencje/720,legalnosc-wyswietlania-filmow-podczas-nocy-filmowej-w-szkole

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – podstrona o prawie autorskim

http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/ministerstwo/ochrona-praw-autorskich-i-praw-pokrewnych.php

Internet Movie Database – 

Największa baza filmów na świecie, dzięki stronie można w większości przypadków ustalić kto jest producentem danego filmu. Takich informacji nalezy szukać na karcie wybranego tytułu, w sekcjach “Production Companies” i/lub “Company Credits”. 

http://www.imdb.com

MPAA (Motion Picture Association of America)

http://www.mpaa.org

Animal Planet Video

http://animal.discovery.com/videos/

BBC Worldwide

http://www.bbcworldwide.com/

Burbank Animations Studios

http://www.burbankanimation.com/films.html

Discovery Channel Video

http://www.dsc.discovery.com/videos/

Dreamworks Animation 

http://www.dreamworksanimation.com/

Dreamworks Pictures

http://www.dreamworksstudios.com/

Focus Features

http://focusfeatures.com/

Fox Searchlight Pictures

http://www.foxsearchlight.com/

Fox – Walden

http://www.walden.com/

Lakeshore Entertainment

http://www.lakeshoreentertainment.com/

Motion Picture Licensing Company Polska Sp. z o.o.
ul. Chocimska 12/9
00-791 Warszawa
NIP: 521-35-06-996

mail: info@mplc.pl

Doradcy Licencyjni

tel.: +48 22 256 59 00

tel.: +48 535 511 122

tel.: +48 535 511 188

tel.: +48 730 003 683

Faktury i płatności

tel.: +48 22 314 69 97

Internetowy formularz zgłoszeniowy i obowiązująca cena dotyczą wyłącznie szkół podstawowych i szkół średnich, które poszukują licencji na publiczne odtwarzanie utworów audiowizualnych (wykraczające poza wyjątek edukacyjny).

Aby uzyskać Parasol Licencyjny® należy przeczytać i zaakceptować warunki umowy licencyjnej oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy. Po pozytywnej weryfikacji wniosku wystawiamy fakturę i certyfikat licencyjny. 

Do pokazów w ramach licencji można korzystać z dowolnych legalnych źródeł.

Zachęcamy również do osobistego kontaktu z doradcą licencyjnym. Oprócz informacji o oferowanych typach licencji udzielamy porad z zakresu wybranych zagadnień prawa autorskiego oraz organizacji imprez i wydarzeń związanych z odtwarzaniem filmów.

Formularz Zgłoszeniowy na Parasol Licencyjny

Parasol Licencyjny® jest przyporządkowany do określownej lokalizacji, w przypadku licencji dla kilku lokalizacji lub eventu na jeden dzień prosimy o bezpośredni kontakt (tel. 22 256 59 00 lub pod adresem mailowym info@mplc.pl)

PARASOL LICENCYJNY® MPLC – WARUNKI UMOWY LICENCYJNEJ

1. Cel Umowy. Spółka Motion Picture Licensing Company Polska Sp. z o.o. (“MPLC”) udziela licencjobiorcy (“Licencjobiorca”) niewyłącznej licencji (“Licencja”) uprawniającej do publicznego wyświetlania określonych poniżej “Utworów” objętych prawami autorskimi, zgodnie z Warunkami Umowy określonymi w niniejszej Umowie Parasol Licencyjny (“Umowa”).

2. Prawo. MPLC zapewnia i oświadcza, że posiada prawo do udzielenia Licencji zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1191).

3. Okres Obowiązywania. “Okres Obowiązywania” oznacza okres rozpoczynający się od “Daty Rozpoczęcia” określonej w dokumencie Parasol Licencyjny Formularz Zgłoszeniowy („Formularz Zgłoszeniowy”) i trwający przez okres jednego (1) roku i następne dalsze okresy roczne, chyba, że Umowa zostanie wypowiedziana przez którąkolwiek ze stron w formie pisemnej, w terminie sześćdziesięciu (60) dni przed upływem okresu rocznego lub następnego dalszego okresu rocznego. Każdy okres roczny (1) przypadający na Okres Obowiązywania nazywany jest „rokiem umowy”. Jeżeli Licencjobiorca nie doręczy MPLC w terminie wskazanym wyżej oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, wówczas Umowa pozostaje w mocy przez cały następny rok umowy i Licencjobiorca będzie zobowiązany do zapłaty całej opłaty rocznej należnej Licencjodawcy w sposób zdefiniowany w Umowie. MPLC nie będzie dokonywać zwrotów opłat licencyjnych w żadnej formie na rzecz Licencjobiorcy w przypadku wcześniejszego rozwiązania Umowy przez Licencjobiorcę.

4. Prawa. Wyświetlenia publiczne, na które zezwala Umowa, będą się odbywały w pomieszczeniach/miejscach wskazanych w Formularzu Zgłoszeniowym, chyba, że Licencjobiorca podejmie inną decyzję i powiadomi o tym MPLC, przy użyciu dowolnych środków, w tym, ale nie ograniczając do DVD, streamingu, pobierania czy nadawania. Jedynym celem wyświetleń będzie rozrywka i / lub edukacja publiczności stanowiącej wybrany i ograniczony krąg odbiorców. Żadne konkretne tytuły Utworów, postaci występujące w wyświetlanych Utworach lub nazwy producentów nie będą reklamowane ani rozpowszechniane w formie ogólnodostępnej, a także od publiczności nie będzie pobierana opłata za wstęp ani żadna inna opłata. Pokazy nie mogą być wykorzystywane do promowania jakichkolwiek towarów lub usług. Utwory definiuje się jako filmy i inne programy audiowizualne, w odniesieniu do których MPLC ma prawo udzielania licencji zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym dokumencie.

5. Opłata. Ustalona opłata licencyjna za pierwszy rok umowy określona w Formularzu Zgłoszeniowym jest płatna na rzecz MPLC i nie obejmuje podatku VAT. Opłata licencyjna za kolejne lata umowy może ulegać zmianie na podstawie różnych czynników, między innymi tych, które (i) odzwierciedlają jakąkolwiek zmianę we wskaźniku inflacji publikowanym przez GUS i / lub (ii) odzwierciedlają wzrost liczby uczestników lub miejsc, w których dokonywane są wyświetlenia zgodnie z Umową. Każdego roku lub na żądanie MPLC, Licencjobiorca dostarczy MPLC informacje, wymagane przez MPLC w celu określenia wysokości opłaty licencyjnej za następne lata umowy. Jeżeli Licencjobiorca nie dostarczy wymaganych informacji w ciągu sześćdziesięciu (60) dni przed terminem wygaśnięcia Umowy, MPLC może samodzielnie określić wysokość opłaty należnej za dany rok umowy. Opłata licencyjna za każdy kolejny rok umowy będzie wymagalna i płatna nie później niż w dniu odpowiadającym dniu podpisania Umowy w każdym kolejnym roku.

6. Ograniczenia. Określone tytuły, które mogą być publicznie wyświetlane przez Licencjobiorcę na podstawie Umowy, to Utwory wyprodukowane i/lub dystrybuowane wyłącznie przez licencjodawców stowarzyszonych z MPLC. MPLC oświadcza, że MPLC lub ww. podmioty mogą nie być uprawnieni do niektórych Utworów lub – ze względu na wygaśnięcie tych praw w Okresie Obowiązywania Umowy – MPLC może wysłać Licencjobiorcy w dowolnym momencie w Okresie Obowiązywania Umowy wiążące powiadomienia, że niektóre Utwory nie mogą być dłużej publicznie wyświetlane na podstawie Umowy. Takie powiadomienia będą wiążące i skuteczne dla Licencjobiorcy od momentu ich otrzymania.

7. Legalnie uzyskane egzemplarze Utworów. Licencjobiorca może publicznie wyświetlać wyłącznie legalnie uzyskane egzemplarze Utworów objęte Umową. Odpowiedzialny za uzyskanie egzemplarzy Utworów jest Licencjobiorca i koszty ich uzyskania będą ponoszone wyłącznie przez Licencjobiorcę, niezależnie od opłaty licencyjnej za publiczne wyświetlenia określonej na podstawie Umowy.

8. Brak innych praw. Licencjobiorca nie może bezprawnie zwielokrotniać, edytować lub w jakikolwiek inny sposób modyfikować egzemplarzy Utworów uzyskanych w celu publicznego wyświetlenia zgodnie z Umową. Wszelkie prawa, które nie zostały przyznane Licencjobiorcy w Umowie przysługują wyłącznie MPLC i / lub licencjodawcom zależnym od MPLC lub posiadającym stosowne umowy zawarte z MPLC.

9. Odrębne opłaty. Za wszelkie opłaty, które mogą być należne wydawcom muzycznym lub organizacjom zbiorowego zarządzania wydawców muzycznych z tytułu prawa do publicznego odtwarzania muzyki zawartej w którymkolwiek z Utworów objętych Umową, wyłączną odpowiedzialność ponosi Licencjobiorca, a odpowiedzialność MPLC z tego tytułu jest wyłączona.

10. Zbycie praw. Licencjobiorca nie może zbyć praw uzyskanych na podstawie Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody MPLC, z wyjątkiem, gdy Licencjobiorca (a) będzie miał prawo do zbycia praw uzyskanych na podstawie Umowy w związku z połączeniem, konsolidacją lub zbyciem aktywów i przedsiębiorstwa (b) niezwłocznie powiadomi MPLC o ww. zbyciu wraz z danymi kontaktowymi cesjonariusza oraz (c) zagwarantuje wykonanie przez cesjonariusza wszystkich zobowiązań Licencjobiorcy wynikających z Umowy. Prawa z Umowy mogą być bez ograniczeń zbyte przez Licencjodawcę.

11. Zawiadomienia. Wszelkie zawiadomienia, do których strony są zobowiązane na podstawie Umowy, powinny być składane osobiście, za pośrednictwem listu poleconego lub renomowanej firmy kurierskiej, zaadresowane do strony, która ma być powiadomiona zgodnie z informacjami zawartymi w Formularzu Zgłoszeniowym. Datą doręczenia jest data osobistego doręczenia lub innego sposobu doręczenia takiego zawiadomienia.

12. Wypowiedzenie. MPLC ma prawo do wypowiedzenia Umowy z trzydziesto (30) dniowym okresem wypowiedzenia w formie pisemnej z powodu naruszenia przez Licencjobiorcę któregokolwiek z postanowień Umowy. W przypadku wypowiedzenia Umowy, Licencjobiorcy nie przysługuje zwrot opłaty licencyjnej. Zrzeczenie się przez MPLC lub Licencjobiorcę prawa dochodzenia roszczeń z tytułu jakiegokolwiek konkretnego naruszenia postanowień Umowy nie oznacza zrzeczenia się jakiegokolwiek uprzedniego, obecnego lub mogącego nastąpić w przyszłości naruszenia tego samego lub jakiegokolwiek innego postanowienia Umowy. Jeżeli jakakolwiek część Umowy zostanie uznana za niewykonalną, pozostała część tej Umowy pozostaje w mocy.                  

13. Koszty prawne. W przypadku, gdy MPLC ustanowi pełnomocnika w celu egzekwowania swoich praw wynikających z Umowy, na skutek naruszenia przez Licencjobiorcę jakiegokolwiek postanowienia Umowy, Licencjobiorca zobowiązuje się do pokrycia wynagrodzenia pełnomocnika oraz innych uzasadnionych kosztów poniesionych przez Licencjodawcę.

14. Oświadczenia. Licencjobiorca oświadcza, że informacje przekazane przez Licencjobiorcę są prawdziwe, prawidłowe i kompletne we wszystkich aspektach. Umowa została zatwierdzona, stanowi prawne, ważne i wiążące zobowiązanie Licencjobiorcy i jest wykonalna zgodnie z jej warunkami, które mogą być aktualizowane przez MPLC. W przypadku dostarczenia dokumentów lub oświadczeń opatrzonych pieczęcią zastępującą odręczny podpis lub e-mailem plikiem w formacie “pdf”, tak złożony podpis jest wiążący i ma taką samą moc prawną jak własnoręcznie złożony podpis. MPLC zapewnia o rzetelności i zachowaniu w poufności wszystkich danych osobowych przetwarzanych na zasadach określonych w Polityce Prywatności, która znajduje się na stronie internetowej MPLC

15. Gwarancja. W zakresie, w jakim przed datą wejścia w życie Umowy Licencjobiorca mógł naruszyć prawa przysługujące MPLC, MPLC niniejszym oświadcza, że nie będzie dochodzić roszczeń z tytułu wszelkich ewentualnych naruszeń jej praw, które mogłyby być przedmiotem Licencji na podstawie Umowy. MPLC udziela niniejszej gwarancji wyłącznie w odniesieniu do przysługujących jej praw i nie jest upoważniona do składania takich oświadczeń lub gwarancji w odniesieniu do praw przysługujących innym podmiotom.

16. Prawo polskie. Formularz Zgłoszeniowy oraz niniejsze warunki stanowią całość umowy pomiędzy MPLC a Licencjobiorcą i będą interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce, a strony poddają się wyłącznej jurysdykcji sądów polskich w odniesieniu do wszelkich roszczeń powstałych w związku z realizacją Umowy. 

© Copyright 2018 Motion Picture Licensing Company Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.

“PARASOL LICENCYJNY® MPLC” jest zarejestrowanym znakiem towarowym spółki Motion Picture Licensing Company (International) Limited z siedzibą w Londynie.