Nie jesteś w Polsce?
Wybierz inny kraj, aby zobaczyć treści specyficzne dla Twojego regionu.

Warunki korzystania

REGULAMIN MPLC

Obowiązuje od dnia 01 września 2018 r.

Motion Picture Licensing Company Polska Sp. z o.o. („MPLC”) to spółka prowadząca serwis udzielający licencji video, oferujący wybór filmów chronionych prawami autorskimi i innych programów audiowizualnych przeznaczonych wyłącznie do prywatnego wykorzystania w warunkach domowych (dalej „Video”). MPLC wydaje corocznie Parasol Licencyjny®, który pozwala na wykorzystanie filmów Video dowolnego studia filmowego i producenta spośród ponad 1000 znajdujących się w zbiorach MPLC.

Niniejszy regulamin („Regulamin”) dotyczy każdej osoby odwiedzającej Serwis („Użytkownik”).

AKCEPTACJA REGULAMINU

Dostęp do tej strony i korzystanie z niej stanowi tym samym akceptację przez Użytkownika bez ograniczeń Regulaminu i zawarte w nim warunki, obejmujące naszą politykę prywatności, która znajduje się pod adresem (https://pl.mplc.com/polityka-prywatnosci („Polityka Prywatności” – stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz wszelkich umów licencyjnych użytkownika końcowego, które mogłyby dotyczyć niżej opisanego Serwisu. W przypadku braku akceptacji Regulaminu, prosimy o niezwłoczne zaprzestanie korzystania z Serwisu.

Strona internetowa MPLC została zdefiniowana w niniejszym dokumencie i obejmuje wszystkie strony mplc.pl i wszelkie inne strony internetowe obsługiwane przez MPLC. Zgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu, zaimki „my”, „nas” lub „nasz” oznaczają MPLC. Niniejszy dokument określa warunki, na jakich oferujemy Użytkownikowi informacje, usługi i produkty na naszej stronie internetowej i powiązanych stronach internetowych (zwanych łącznie „Serwisem”). Pytania lub powiadomienia dotyczące niniejszego Regulaminu należy kierować do nas za pomocą formularza „Kontakt z MPLC” znajdującego się na naszej stronie internetowej pod adresem https://pl.mplc.com/zespol-ds-nowych-licencji/.

ZMIANY REGULAMINU

Zastrzegamy sobie prawo do okresowej modyfikacji, zmiany lub ponownego przedstawienia Regulaminu, w tym Polityki Prywatności, za uprzednim powiadomieniem, w celu implementacji aktualizacji lub usprawnień funkcjonowania Serwisu, odzwierciedlenia zmian w przepisach prawnych lub innych przyczyn. Zmiany takie wprowadzane będą wedle naszego uznania i będą obowiązywać ze skutkiem natychmiastowym, o czym Użytkownik zostanie przez nas poinformowany.

KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ

Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się i wyraża zgodę na przyjęcie zobowiązań określonych w Regulaminie. Użytkownik zobowiązuje się również do przestrzegania polskich przepisów prawnych i innych mających zastosowanie przepisów dotyczących przekazywania informacji uzyskanych z Serwisu zgodnie z Regulaminem, do niekorzystania z Serwisu dla celów niezgodnych z prawem oraz do nieingerowania i niezakłócania sieci powiązanych z Serwisem.

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu wyłącznie na własny niekomercyjny użytek.

Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia nas o każdym nieuprawnionym dostępie lub użyciu Serwisu przez jakąkolwiek stronę lub o każdym zarzucie naruszenia przez Serwis jakiegokolwiek prawa autorskiego, znaku towarowego lub innych praw wynikających z umowy lub ustawy.

MPLC zastrzega sobie prawo w każdym czasie oraz okresowo do modyfikacji, zawieszenia, czasowo lub na stałe, Serwisu (lub jakiejkolwiek jego części) za powiadomieniem, jeżeli tego będą wymagały okoliczności.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Niniejsza strona internetowa zawiera materiał pochodzący w całości lub w części z dostarczonych przez nas materiałów i różnych innych źródeł. Strona ta, w tym między innymi tekst w niej zawarty, logo, treść, zdjęcia i grafika („Własność Intelektualna”) chronione są prawami autorskimi, prawami własności przemysłowej, umowami międzynarodowymi i/lub innymi prawami własności i przepisami prawnymi Polski, Stanów Zjednoczonych i innych krajów. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów obowiązującego prawa autorskiego i innych przepisów prawnych, a także wszelkich dodatkowych informacji o prawach autorskich lub ograniczeniach zawartych w Serwisie.

Użytkownik może pobierać materiały z Serwisu /lub sporządzić drukowaną kopię do własnego, niekomercyjnego użytku, pod warunkiem zachowania informacji o wszelkich prawach autorskich i innych prawach własności. W przypadku potrzeby wykonania kopii i/lub rozpowszechniania pewnych informacji, należy skontaktować się z nami.

Użytkownik nie może wykorzystywać żadnych naszych znaków towarowych, nazw handlowych lub znaków usługowych w jakikolwiek sposób, który stwarza wrażenie, że takie nazwy i znaki należą do Użytkownika lub są z nim związane lub są używane za naszą zgodą, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie posiada żadnych praw w tym. praw własności do takich nazw i znaków.

BRAK UDZIELENIA LICENCJI

Z zastrzeżeniem Regulaminu, MPLC niniejszym udziela Użytkownikowi niewyłącznej ograniczonej licencji na korzystanie z Serwisu, w tym na dostęp do filmów Video i ich wyświetlanie wyłącznie na zasadzie strumieniowej transmisji do osobistych, niekomercyjnych celów, zgodnie z niniejszym Regulaminem. Użytkownik nie nabywa jakichkolwiek praw ani licencji do Serwisu i materiałów zawartych w Serwisie z wyjątkiem ograniczonego prawa do korzystania z Serwisu zgodnie z Regulaminem. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się pobrać treść z Serwisu, musi zrobić to zgodnie z Regulaminem. Pobieranie takie dozwolone jest na podstawie udzielonej przez nas na rzecz Użytkownika licencji, wyłącznie dla osobistego, niekomercyjnego użytku zgodnie z Regulaminem nie przenosi na Użytkownika jakichkolwiek innych praw.

Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania się od odtwarzania, powielania, kopiowania, sprzedawania, obrotu, odsprzedaży lub eksploatacji dla jakichkolwiek celów handlowych, jakiejkolwiek części Serwisu, w tym korzystania i dostępu do Serwisu.

PRAWA ZASTRZEŻONE

Wszelkie obecne i przyszłe prawa własności intelektualnej i inne należące do nas prawa własności wynikające z przepisów jakiegokolwiek organu władzy, krajowego lub zagranicznego, w tym prawa do wszystkich wniosków i rejestracji związanych z Serwisem, pozostaną w stosunkach pomiędzy Użytkownikiem, a MPLC w każdym czasie wyłączną własnością MPLC. Wszelkie obecne i przyszłe prawa i tytuły prawne do Serwisu (w tym prawo do eksploatacji Serwisu i jakiejkolwiek jego części w obecnej lub przyszłej technologii) są zastrzeżone dla nas, do naszego wyłącznego użytku. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w Regulaminie, Użytkownik nie może kopiować ani wykorzystywać Serwisu ani żadnej jego części.

BRAK GWARANCJI POPRAWNOŚCI

Nie gwarantujemy poprawności, jakości, kompletności, aktualności lub ważności jakichkolwiek informacji na stronie internetowej lub linkowanych ze strony internetowej. Wszelkie informacje zawarte na tej stronie zostały uzyskane ze źródeł uważanych przez nas za dokładne i wiarygodne.

Materiały zamieszczone na tej stronie mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy pisarskie, a strona internetowa może podlegać okresom przerwom w dostępie do niej. Możemy wprowadzać zmiany lub ulepszenia w każdym czasie.

ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

Użytkownik zobowiązuje się, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, do zabezpieczenia i zwolnienia nas, naszych członków zarządu, członków wyższej kadry kierowniczej, właścicieli, przedstawicieli i pracowników z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń lub żądań, w tym uzasadnionych kosztów obsługi prawnej, wnoszonych przez osoby trzecie z powodu lub w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu z naruszeniem niniejszego Regulaminu lub naruszeniem przez Użytkownika lub innego użytkownika Serwisu korzystającego z komputera Użytkownika jakichkolwiek praw Własności Intelektualnej lub innych praw dowolnej osoby lub podmiotu.

LINKI

W Serwisie, pod adresem https://pl.mplc.com/wazne-linki zamieszczone są linki do innych stron internetowych, które nie są własnością MPLC lub nie są prowadzone przez MPLC. Odwiedzenie jakiejkolwiek strony, do której link znajduje się w serwisie odbywa się na ryzyko Użytkownika.

Serwis lub strony trzecie mogą udostępniać linki do innych stron lub zasobów www. Ponieważ nie mamy kontroli nad takimi stronami i zasobami, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że MPLC nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich zewnętrznych stron lub zasobów i nie akceptuje i nie ponosi odpowiedzialności za treści, reklamy, produkty lub inne materiały dostępne na takich stronach lub w takich zasobach. Użytkownik dodatkowo przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie ponosimy odpowiedzialności bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na takich stronach lub w zasobach lub za ich pośrednictwem. W przypadku kliknięcia przez Użytkownika linku w ramach Serwisu, nie pojawi się ostrzeżenie o opuszczeniu Serwisu oraz informacja o podleganiu warunkom, w tym Polityce Prywatności, innej witryny lub miejsca docelowego. Niniejszy Regulamin nie reguluje korzystania z innej witryny lub miejsca docelowego. Użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem i Polityką Prywatności przed podaniem jakichkolwiek informacji lub rozpoczęciem jakichkolwiek transakcji.

POLITYKA DOTYCZĄCA ZARZUTÓW NARUSZENIA PRAWA     

Zasadą naszej polityki jest szybka reakcja po otrzymaniu powiadomienia o naruszeniu praw własności intelektualnej. Natychmiast przeanalizujemy zawiadomienia o domniemanym naruszeniu i podejmiemy odpowiednie działania zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej.

Wszelkie powiadomienia o naruszeniu prawa autorskiego należy przysłać do nas na adres info@mplc.pl.

Powiadomienia o naruszeniu prawa autorskiego powinny zawierać następujące informacje:

  • Odręczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu uprawnionego z tytułu prawa autorskiego, które uważane jest za naruszone.
  • Określenie dzieła objętego prawem autorskim, które zostało potencjalnie za naruszone.
  • Określenie materiału, który potencjalnie prowadzi do naruszenia praw własności intelektualnej lub będącego przedmiotem działalności, która prowadzi do takiego naruszenia oraz informacje niezbędne do zlokalizowania przez nas materiału.
  • Adres, numer telefonu lub adres email zgłaszającego.
  • Oświadczenie, że zgłaszający uważa w dobrej wierze, że wykorzystywanie materiału w sposób określony w skardze nie został dozwolony przez uprawnionego, jego przedstawiciela lub nie jest dozwolony z mocy prawa.
  • Oświadczenie, mając na względzie konsekwencje wynikające z podania nieprawdziwych informacji, zaświadczając, że informacje zawarte w powiadomieniu są prawidłowe oraz, że zgłaszający jest upoważniony do działania w imieniu uprawnionego z tytułu wyłącznego prawa, które uważane jest za naruszone. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia i/lub zablokowania dostępu z Serwisu do stron internetowych dla wielokrotnych naruszających i zastrzegamy sobie prawo zamknięcia kont wszelkich posiadaczy kont i subskrybentów, którzy dopuścili się wielokrotnego naruszenia praw własności intelektualnej.

DOSTĘP POZA POLSKĄ

Nie składamy żadnych oświadczeń, że materiały udostępnione na tej stronie internetowej są odpowiednie lub możliwe do użycia poza Polską. W przypadku korzystania z Serwisu z innych miejsc, Użytkownik odpowiada za przestrzeganie krajowych przepisów prawnych.   MPLC może udostępniać linki do stron internetowych obsługiwanych przez podmioty powiązane z MPLC poza Polską. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie innych odpowiednich, obowiązujących przepisów krajowych podczas korzystania z tych witryn.

KORZYSTANIE Z DANYCH OSOBOWYCH

W celu uzyskania informacji na temat zasad i praktyk MPLC dotyczących gromadzenia i wykorzystywania informacji Użytkownika, należy zapoznać się z Polityką Prywatności dostępną na stronie https://pl.mplc.com/polityka-prywatnosci. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na to, że korzystanie z Serwisu podlega zasadom Polityki Prywatności obowiązującej w chwili użytkowania.

PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa polskiego oraz jurysdykcji polskich sądów i zgodnie z tymi przepisami będą interpretowane postanowienia Regulaminu, niezależnie od jakichkolwiek zasad kolizji praw, a Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na jurysdykcję polskich sądów. Jeśli dowolna część niniejszego Regulaminu okaże się niezgodna z prawem, nieważna lub niewykonalna, zostanie ona uznana za rozdzielną od całości i nie będzie miała wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

Załączniki:

1)      Polityka Prywatności znajdująca się pod adresem https://pl.mplc.com/polityka-prywatnosci

2)      Klauzula informacyjna dla osób fizycznych i osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

Ostatnia aktualizacja: 1 września 2018 r.